Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku o trwającej rekrutacji i zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku informuje, iż trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych na obszarze poniższych gmin:

Gmina   

Powiat

Brakująca liczba

urzędników wyborczych

Debrzno

człuchowski

1

m. Gdynia

 

2

Liniewo

kościerski

1

m. Ustka

słupski

1

Sulęczyno

kartuski 1

 

Data zakończenia kadencji obecnych urzędników wyborczych oraz nabór na urzędników wyborczych na kadencję 2024-2030:

Gmina

Data zakończenia kadencji

obecnego urzędnika wyborczego

Ilość urzędników
gm. Borzytuchom 30.04.2024 1
gm. Studzienice 30.04.2024 1
gm. Koczała 30.04.2024 1
gm. Kartuzy 30.04.2024 1
gm. Somonino 30.04.2024 1
m. Kościerzyna 30.04.2024 1
m. Puck 30.04.2024 1
gm. Kosakowo 30.04.2024 1
m. Ustka 30.04.2024 1
gm. Potęgowo 30.04.2024 1
m. Wejherowo 30.04.2024 1
gm. Luzino 30.04.2024 1
gm. Łęczyce 30.04.2024 1
gm. Krokowa 09.05.2024 1
m. Słupsk 09.05.2024 1
gm. Nowa Wieś Lęborska 10.05.2024 1
gm. Dębnica Kaszubska 10.05.2024 1
gm. Cewice 21.05.2024 1
gm. Czarne 22.05.2024 1
gm. Główczyce 25.05.2024 1
m. Lębork 04.06.2024 1
gm. Smołdzino 04.06.2024 1
gm. Dziemiany 05.06.2024 1
gm. Przechlewo 07.06.2024 1
gm. Czarna Dąbrówka 08.06.2024 1
gm. Tuchomie 08.06.2024 1
gm. Chojnice 08.06.2024 1
gm. Stara Kiszewa 14.06.2024 1

1. Wymagania formalne:

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród posiadających wyższe wykształcenie:

1)      pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych,

2)      innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w ww. urzędach lub jednostkach.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.

Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych:

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku.

   Dokumenty zgłoszeniowe kandydaci mogą:

·        przesłać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: Pokaż adres e-mail (w takim przypadku oryginały dokumentów muszą wpłynąć niezwłocznie do tut. Delegatury),

·       przesłać pocztą tradycyjną na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk,

·       lub złożyć osobiście w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W zgłoszeniu kandydata na urzędnika wyborczego podaje się w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko kandydata,

 • numer ewidencyjny PESEL,

 • adres zamieszkania (ujęcia w Centralnych Rejestrze Wyborców),

 • wykształcenie,

 • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję urzędnika wyborczego,

 • informację o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego,

 • w przypadku pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych – miejsce pracy,

 • w przypadku innych osób posiadających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych  - nazwę tego urzędu  oraz okres zatrudnienia.

Wzór zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący:

- załącznik Nr 1 - dla pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych,

- załącznik Nr 2 - dla osób mających co najmniej 5 - letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których wyżej mowa.*

Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie przez kandydata wykształcenia wyższego - poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub notarialnie, a w przypadku braku takiej możliwości oryginał przedkłada się do wglądu Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku, w celu potwierdzenia zgodności kopii dyplomu z oryginałem. W przypadku urzędników wyborczych, którzy ubiegają się o powołanie na kolejną kadencję nie jest konieczne ponownego załączanie kopii dyplomu potwierdzającej posiadanie wykształcenia wyższego, gdyż dokument ten znajduje się już w aktach Krajowego Biura Wyborczego.

Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

*UWAGA: Osoby posiadające co najmniej 5-letni staż pracy w ww. jednostkach przekładają do wglądu oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego ich zatrudnienie Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku, który potwierdza ten fakt  na zgłoszeniu.

3. Zasady wynagradzania za realizację zadań urzędników wyborczych:

Urzędnikom wyborczym za wykonywanie ustawowych zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji, przy założeniu że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z zastosowaniem mnożnika 2,5. Zatem maksymalna wysokość wynagrodzenia urzędnika wyborczego ustalona jest na poziomie 4473,55 zł brutto. Wynagrodzenie za realizację zadań urzędnika wyborczego przysługuje urzędnikowi wyborczemu za każdy dzień, w którym wykonywał swoje zadania, w wysokości 1/20 ustalonej kwoty, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż 4473,55 zł.

4. Obowiązujące akty prawne:

Szczegółowe zasady powoływania, odwoływania oraz zakres zadań urzędnika wyborczego reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy, uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 856) oraz uchwała nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego (M. P. z 2019 r. poz. 260).

"Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10.
Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treść swoich danych oraz ich poprawienia, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych."

                                                                                                                                                                                                                                               Dyrektor
                                                                                                                                                                                                                       Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
                                                                                                                                                                                                                                          /-/ Witold Niemkowicz

 

Gmina

Powiat

Brakująca liczba urzędników wyborczych

gm. Bytów

bytowski

1

gm. Czarna Dąbrówka

bytowski

1

gm. Kołczygłowy

bytowski

1

gm. Lipnica

bytowski

1

gm. Miastko

bytowski

1

gm. Trzebielino

bytowski

1

gm. Tuchomie

bytowski

1

gm. Brusy

chojnicki

1

gm. Chojnice

chojnicki

1

gm. Czersk

chojnicki

1

gm. Konarzyny

chojnicki

1

m. Chojnice

chojnicki

1

gm. Czarne

człuchowski

1

gm. Przechlewo

człuchowski

1

gm. Rzeczenica

człuchowski

1

m. Człuchów

człuchowski

1

gm. Sierakowice

kartuski

1

gm. Dziemiany

kościerski

1

gm. Karsin

kościerski

1

gm. Kościerzyna

kościerski

1

gm. Liniewo

kościerski

1

gm. Lipusz

kościerski

1

gm. Nowa Karczma

kościerski

1

gm. Stara Kiszewa

kościerski

1

gm. Cewice

lęborski

1

gm. Nowa Wieś Lęborska

lęborski

1

gm. Wicko

lęborski

1

m. Lębork

lęborski

1

m. Łeba

lęborski

1

gm. Krokowa

pucki

1

gm. Puck

pucki

1

m. Hel

pucki

1

gm. Damnica

słupski

1

gm. Dębnica Kaszubska

słupski

1

gm. Główczyce

słupski

1

gm. Smołdzino

słupski

1

gm. Choczewo

wejherowski

1

gm. Linia

wejherowski

1

Słupsk

 

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  21-02-2018 8:07

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 8:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 8:46

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 8:51

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 8:52

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:28

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:29

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:31

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:38

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:43

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 10:16

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 10:20

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 10:21

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 10:24

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 12:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 12:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 12:45

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 12:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 13:00

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 13:11

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 13:22

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 14:11

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 14:13

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  23-02-2018 12:35

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-02-2018 11:19

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-02-2018 11:20

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 10:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 11:07

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 11:26

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 12:47

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 13:29

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 13:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  28-03-2018 8:43

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  18-04-2018 13:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  18-04-2018 13:22

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  18-04-2018 13:26

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  24-04-2018 10:42

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  30-04-2018 8:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  30-04-2018 8:16

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  30-04-2018 8:17

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-05-2018 11:24

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2018 8:08

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2018 8:09

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2018 8:10

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2018 8:50

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2018 10:35

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  10-05-2018 13:17

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  10-05-2018 13:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  11-05-2018 11:18

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  14-05-2018 10:19

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-05-2018 12:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-05-2018 13:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  23-05-2018 10:47

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  23-05-2018 11:01

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-05-2018 10:24

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-05-2018 10:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-05-2018 10:42

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-05-2018 11:44

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  04-06-2018 13:12

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  04-06-2018 13:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  04-06-2018 13:46

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  04-06-2018 14:00

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  05-06-2018 9:53

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  05-06-2018 10:02

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 8:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 9:10

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 9:30

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 9:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 9:44

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 13:53

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 8:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 8:18

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 9:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 10:14

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 11:14

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 12:14

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 12:58

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 13:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  11-06-2018 10:47

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  11-06-2018 14:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  12-06-2018 12:13

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  14-06-2018 13:46

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  14-06-2018 13:55

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  14-06-2018 14:07

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  19-06-2018 8:52

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-06-2018 11:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-06-2018 8:36

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-06-2018 9:08

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-06-2018 7:54

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  03-07-2018 10:38

  Wprowadził:

  Witold Niemkowicz

 • Data modyfikacji

  03-07-2018 10:39

  Wprowadził:

  Witold Niemkowicz

 • Data modyfikacji

  03-07-2018 10:40

  Wprowadził:

  Witold Niemkowicz

 • Data modyfikacji

  13-07-2018 9:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  20-07-2018 12:04

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  20-07-2018 12:54

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  23-07-2018 10:21

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 10:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 10:23

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 10:31

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 10:33

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-07-2018 8:56

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  01-08-2018 8:48

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  01-08-2018 9:00

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-08-2018 13:38

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  13-08-2018 11:06

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  29-08-2018 14:18

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  30-08-2018 15:22

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  31-08-2018 12:56

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  03-09-2018 10:04

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  03-09-2018 10:22

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  19-09-2018 8:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  19-09-2018 10:38

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-09-2018 15:26

  Wprowadził:

  Witold Niemkowicz

 • Data modyfikacji

  24-09-2018 13:04

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  28-11-2018 10:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  28-11-2018 10:28

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-01-2019 13:19

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  12-02-2019 11:08

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-02-2019 8:17

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  20-03-2019 11:31

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-03-2019 12:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  01-04-2019 10:00

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  01-04-2019 10:01

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  16-04-2019 11:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-04-2019 11:51

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  06-05-2019 8:08

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2019 10:47

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2019 14:38

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-07-2019 11:46

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  14-08-2019 10:51

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  20-08-2019 11:40

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-09-2019 12:02

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  23-10-2019 10:16

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  14-02-2020 9:05

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  14-02-2020 9:06

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 10:23

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 10:23

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 10:35

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 10:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  06-03-2020 8:46

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  06-03-2020 8:47

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 8:50

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 8:51

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 8:54

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 9:02

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 9:04

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  17-08-2020 11:10

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  17-08-2020 11:11

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  17-08-2020 11:11

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  17-08-2020 11:36

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  18-05-2021 8:51

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  18-05-2021 10:22

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  06-08-2021 10:47

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  26-01-2022 8:19

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  26-01-2022 8:38

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  26-01-2022 8:39

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  22-08-2022 8:08

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  22-08-2022 8:11

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  03-10-2022 14:43

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  21-02-2023 8:01

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  02-03-2023 13:35

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  22-03-2023 13:30

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  05-05-2023 11:51

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  31-05-2023 11:31

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  02-06-2023 12:33

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  21-06-2023 12:58

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  21-06-2023 13:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  21-06-2023 13:43

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  21-06-2023 13:49

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  21-06-2023 13:50

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  26-06-2023 10:46

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  09-08-2023 12:30

  Wprowadził:

  Witold Niemkowicz

 • Data modyfikacji

  22-08-2023 12:19

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  30-08-2023 12:13

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  02-09-2023 13:17

  Wprowadził:

  Witold Niemkowicz

 • Data modyfikacji

  08-09-2023 9:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  08-09-2023 9:29

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  08-09-2023 9:29

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  08-09-2023 13:55

  Wprowadził:

  Witold Niemkowicz

 • Data modyfikacji

  12-09-2023 10:34

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  13-09-2023 7:58

  Wprowadził:

  Witold Niemkowicz

 • Data modyfikacji

  20-09-2023 11:11

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  15-01-2024 10:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  15-01-2024 10:16

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 7:54

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  29-01-2024 13:38

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  29-01-2024 13:40

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  29-01-2024 13:41

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  16-02-2024 13:41

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  16-02-2024 13:55

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  16-02-2024 13:56

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  16-02-2024 13:57

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  16-02-2024 14:00

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  16-02-2024 14:00

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  16-02-2024 14:01

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  29-02-2024 9:09

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij