Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku o trwającej rekrutacji i zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w następujących gminach:

Gmina Powiat

Brakująca liczba

urzędników wyborczych

Debrzno człuchowski

1

gm. Wejherowo

wejherowski 1
m. Gdynia   1
Karsin kościerski 1
Łeba lęborski 1

 

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych.

1.     Dokumenty zgłoszeniowe kandydaci mogą:

·       kierować na adres e-mailowy: Pokaż adres e-mail (w takim przypadku oryginały dokumentów muszą wpłynąć niezwłocznie do Delegatury),

·       nadesłać pocztą tradycyjną na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

 

2. Zgłoszenie powinno zawierać czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący:

· załącznik Nr 1 do uchwały Państowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych dla pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych*,

  lub

· załącznik Nr  2 do uchwały Państowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych dla osób mających co najmniej 5 - letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których wyżej mowa.**

  · oraz kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie przez kandydata wyższego wykształcenia - poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub notarialnie.

 

Dla ułatwienia kontaktu z kandydatem proszę o podanie na formularzu zgłoszeniowym numeru telefonu.

   *Uwaga: Na zgłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 pracodawca musi potwierdzić fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

  **Uwaga: Na zgłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 2 należy przedłożyć do wglądu Dyrektorowi Delegatury KBW w Słupsku oryginał świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie, przez okres co najmniej 5 lat, w urzedzie lub jednostce o której mowa wyżej.

 

 3. Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego):

·  pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

  ·  inna osoba mająca co najmniej 5 - letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których wyżej mowa:

Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego).

 

4. Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy nie może zostać osoba (art. 191b Kodeksu wyborczego):

 • zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję
 • kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);
 • urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b § 3 Kodeksu wyborczego);
 • urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b § 4 Kodeksu wyborczego).

 

5.  Szczegółowe zasady powoływania, odwoływania oraz zakres zadań urzędnika wyborczego reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy, uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 856) oraz uchwała nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego (M. P. z 2019 r. poz. 260).

 

"Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treść swoich danych oraz ich poprawienia, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych."

                                                                                                                                                                                                                                               Dyrektor
                                                                                                                                                                                                                       Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
                                                                                                                                                                                                                                          /-/ Witold Niemkowicz

 

 

 

 

 

 

Gmina

Powiat

Brakująca liczba urzędników wyborczych

gm. Bytów

bytowski

1

gm. Czarna Dąbrówka

bytowski

1

gm. Kołczygłowy

bytowski

1

gm. Lipnica

bytowski

1

gm. Miastko

bytowski

1

gm. Trzebielino

bytowski

1

gm. Tuchomie

bytowski

1

gm. Brusy

chojnicki

1

gm. Chojnice

chojnicki

1

gm. Czersk

chojnicki

1

gm. Konarzyny

chojnicki

1

m. Chojnice

chojnicki

1

gm. Czarne

człuchowski

1

gm. Przechlewo

człuchowski

1

gm. Rzeczenica

człuchowski

1

m. Człuchów

człuchowski

1

gm. Sierakowice

kartuski

1

gm. Dziemiany

kościerski

1

gm. Karsin

kościerski

1

gm. Kościerzyna

kościerski

1

gm. Liniewo

kościerski

1

gm. Lipusz

kościerski

1

gm. Nowa Karczma

kościerski

1

gm. Stara Kiszewa

kościerski

1

gm. Cewice

lęborski

1

gm. Nowa Wieś Lęborska

lęborski

1

gm. Wicko

lęborski

1

m. Lębork

lęborski

1

m. Łeba

lęborski

1

gm. Krokowa

pucki

1

gm. Puck

pucki

1

m. Hel

pucki

1

gm. Damnica

słupski

1

gm. Dębnica Kaszubska

słupski

1

gm. Główczyce

słupski

1

gm. Smołdzino

słupski

1

gm. Choczewo

wejherowski

1

gm. Linia

wejherowski

1

Słupsk

 

2

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  21-02-2018 8:07

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 8:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 8:46

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 8:51

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 8:52

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:28

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:29

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:31

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:38

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 9:43

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 10:16

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 10:20

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 10:21

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 10:24

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 12:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 12:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-02-2018 12:45

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 12:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 13:00

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 13:11

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 13:22

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 14:11

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-02-2018 14:13

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  23-02-2018 12:35

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-02-2018 11:19

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-02-2018 11:20

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 10:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 11:07

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 11:26

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  13-03-2018 12:47

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 13:29

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-03-2018 13:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  28-03-2018 8:43

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  18-04-2018 13:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  18-04-2018 13:22

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  18-04-2018 13:26

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  24-04-2018 10:42

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  30-04-2018 8:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  30-04-2018 8:16

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  30-04-2018 8:17

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-05-2018 11:24

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2018 8:08

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2018 8:09

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2018 8:10

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2018 8:50

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2018 10:35

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  10-05-2018 13:17

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  10-05-2018 13:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  11-05-2018 11:18

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  14-05-2018 10:19

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-05-2018 12:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-05-2018 13:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  23-05-2018 10:47

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  23-05-2018 11:01

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-05-2018 10:24

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-05-2018 10:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-05-2018 10:42

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-05-2018 11:44

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  04-06-2018 13:12

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  04-06-2018 13:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  04-06-2018 13:46

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  04-06-2018 14:00

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  05-06-2018 9:53

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  05-06-2018 10:02

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 8:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 9:10

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 9:30

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 9:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 9:44

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 13:53

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 8:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 8:18

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 9:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 10:14

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 11:14

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 12:14

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 12:58

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  08-06-2018 13:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  11-06-2018 10:47

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  11-06-2018 14:39

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  12-06-2018 12:13

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  14-06-2018 13:46

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  14-06-2018 13:55

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  14-06-2018 14:07

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  19-06-2018 8:52

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-06-2018 11:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-06-2018 8:36

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-06-2018 9:08

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-06-2018 7:54

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  03-07-2018 10:38

  Wprowadził:

  Witold Niemkowicz

 • Data modyfikacji

  03-07-2018 10:39

  Wprowadził:

  Witold Niemkowicz

 • Data modyfikacji

  03-07-2018 10:40

  Wprowadził:

  Witold Niemkowicz

 • Data modyfikacji

  13-07-2018 9:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  20-07-2018 12:04

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  20-07-2018 12:54

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  23-07-2018 10:21

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 10:15

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 10:23

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 10:31

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 10:33

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-07-2018 8:56

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  01-08-2018 8:48

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  01-08-2018 9:00

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-08-2018 13:38

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  13-08-2018 11:06

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  29-08-2018 14:18

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  30-08-2018 15:22

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  31-08-2018 12:56

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  03-09-2018 10:04

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  03-09-2018 10:22

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  19-09-2018 8:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  19-09-2018 10:38

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  21-09-2018 15:26

  Wprowadził:

  Witold Niemkowicz

 • Data modyfikacji

  24-09-2018 13:04

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  28-11-2018 10:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  28-11-2018 10:28

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-01-2019 13:19

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  12-02-2019 11:08

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-02-2019 8:17

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  20-03-2019 11:31

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  22-03-2019 12:27

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  01-04-2019 10:00

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  01-04-2019 10:01

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  16-04-2019 11:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-04-2019 11:51

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  06-05-2019 8:08

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2019 10:47

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  09-05-2019 14:38

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  25-07-2019 11:46

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  14-08-2019 10:51

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  20-08-2019 11:40

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  27-09-2019 12:02

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  23-10-2019 10:16

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  14-02-2020 9:05

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  14-02-2020 9:06

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 10:23

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 10:23

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 10:35

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 10:37

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  06-03-2020 8:46

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  06-03-2020 8:47

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 8:50

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 8:51

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 8:54

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 9:02

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 9:04

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  17-08-2020 11:10

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  17-08-2020 11:11

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  17-08-2020 11:11

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  17-08-2020 11:36

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  18-05-2021 8:51

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  18-05-2021 10:22

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  06-08-2021 10:47

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  26-01-2022 8:19

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  26-01-2022 8:38

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  26-01-2022 8:39

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  22-08-2022 8:08

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  22-08-2022 8:11

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  03-10-2022 14:43

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  21-02-2023 8:01

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  02-03-2023 13:35

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  22-03-2023 13:30

  Wprowadził:

  Ewelina Misiak

 • Data modyfikacji

  05-05-2023 11:51

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  31-05-2023 11:31

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

 • Data modyfikacji

  02-06-2023 12:33

  Wprowadził:

  Karolina Zamoscik

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij