• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta (burmistrza) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 24 października 2018 r. - miejsce, czas i termin składania sprawozdań finansowych