• Informacja o składach i siedzibach terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienia komisarzy wyborczych w Słupsku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienia komisarzy wyborczych w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienia komisarzy wyborczych w Słupsku w sprawie zmian w składzie terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienia komisarzy wyborczych w sprawie sprostowania omyłek pisarskich
  Uchwała PKW z dnia 3 września 2018 r. - wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych
 • Informacje komisarzy wyborczych w Słupsku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Uchwała PKW z dnia 3 września 2018 r. - regulamin terytorialnych komisji oraz obwodowych komisji wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Uchwała PKW z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego